Kirkegård og gravsteder

 

Gravsten

Regulativ

Takster

 

 

Gravsten

 

Søg efter begravede på Morsø Frimenigheds kirkegård via Dansk KirkegårdsIndex

Morsø Frimenigheds kirkegård i Dansk KirkegårdsIndex

 

 

Regulativ

for Morsø Frimenigheds kirke og kirkegård

Hent regulativet som pdf-fil

 

1.

Kirken med tilhørende ligkapel, toiletter, redskabshus, kirkegård og parkeringspladser ejes af Morsø Frimenighed.

 

2.

Medlemmer af Morsø Frimenighed har vederlagsfrit ret til gravplads på kirkegården, hvorimod ikke-medlemmer kan købe gravsted for en sum, som til enhver tid fastsættes af menighedsrådet.

For gravkastning og urnenedsætning betales et beløb, der fastsættes af menighedsrådet.

 

3.

Fredningstiden for en gravplads er 25 år efter sidste jordfæstelse - for urnegrave dog kun 15 år. Dog vil gravstedet forblive urørt også efter fredningstidens udløb, så længe det vedligeholdes af de pårørende.

Ny fredningsperiode kan aftales med menighedsrådet.

 

4.

Vedligeholdelsen af grave kan overtages af Morsø Frimenighed, mod at ejere eller pårørende indbetaler et åremålsbestemt legat til menigheden. Legatets størrelse fastsættes af menighedsrådet.

Vedligeholdelse kan også ske efter regning.

 

5.

Legatstifteren kan ikke belåne eller ophæve et én gang oprettet legat. Evt. overskydende beløb, der måtte henstå efter vedligeholdelsens udløb, tilfalder Morsø Frimenighed.

Renteindtægten af det oprettede legatbeløb tilfalder Morsø Frimenighed.

 

6.

Når de pårørende - efter mindst 25 år - ikke længere ønsker et gravsted opretholdt, fjernes forhækken og de planter der efter graverens skøn ikke er bevaringsværdige, men gravstenen skal så vidt muligt blive stående, indtil pladsen tages i brug igen.

På urnegravsteder fjernes både sten og planter.

Hvis menighedsrådet skønner, at en gravplads har særlig almen interesse, kan det vedtages, at pladsen kun må genbruges efter aftale med kirkeværgen.

Graveren kan love en gravplads hen til senere ibrugtagning, men kirkeværgen skal underrettes derom.

 

7.

Kirkegårdens daglige forretninger varetages af det af menighedsrådets nedsatte kirkegårdsudvalg.

Det daglige tilsyn forestås af den af menighedsrådet valgte kirkeværge.

 

8.

Kirkeværgen fører tilsyn med kirkegård, fortove, parkeringspladser og præstegårdens arealer samt opbevarer og fører gravprotokol og kirkegårdskort over de på kirkegården begravede personer.

 

9.

Gravprotokollen skal indeholde oplysninger om 1. stilling, 2. navn, 3 adresse, 4. alder, 5. begravelsesdato, 6. begravelsesår, 7. gravens nr., samt 8. i hvilken afdeling på kirkegården graven er beliggende.

 

10.

Hvis gravstedet ikke holdes i overensstemmelse med det for kirkegården gældende regulativ, har kirkeværgen ret og pligt til at påtale dette over for gravstedsejeren eller den, som har påtaget sig at vedligeholde gravstedet.

Såfremt henstillingen ikke efterkommes, planeres gravstedet og udlægges med grus eller græs i resten af fredningstiden.

 

11.

Menighedsrådet ansætter en graver, for hvem der skal foreligge stillingsbeskrivelse og kontrakt.

 

12.

Graveren skal føre gravprotokol og kirkegårdskort på nøjagtig samme måde som kirkeværgen, således at der altid skal forefindes to enslydende eksemplarer hos henholdsvis graver og kirkeværge.

Graveren har pligt til at udlevere protokol og kirkegårdskort til gennemsyn, når dette ønskes.

 

13.

Fældning af træer og hække på kirkegården må kun ske i samråd med menighedsrådet.

 

14.

Morsø Frimenighed bekoster plantning af ryghække. Arbejdet udføres af graveren. Plantning af skelhække samt anlæggelse og beplantning af gravsteder påhviler ejerne. Skelhække skal plantes efter graverens anvisning.

 

15.

Hække omkring gravsteder og langs gange må ikke være over 30 cm høje og skal klippes to gange i væksttiden. Arbejdet hermed udføres af graveren eller én, han har antaget i samråd med menighedsrådet. Ansvaret for arbejdets udførelse påhviler også i så tilfælde graveren.

Træer og prydbuske på gravstedet må ikke genere skel- og ryghække.

 

16.

Motorkørsel på kirkegården med tilhørende parkeringspladser og køreveje er kun tilladt, når det sker med ærinde til kirke og kirkegård, ellers kræves kirkegårdsudvalgets tilladelse.

 

17.

Redskaber, som er anskaffet af menigheden til brug for gravstedsejerne, skal efter brug bringes tilbage på deres plads.

 

18.

Kirkegårdsudvalget og de ansatte ved kirkegården er forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirken og kirkegårdens orden og fred.

 

 

Urnekirkegården

 

1.

Urnekirkegården tages i brug i fortløbende rækkefølge.

 

2.

Gravstenenes størrelse må ikke overstige følgende mål:

bredde 60 cm og højde 40 cm.

 

3.

Gravstederne må ikke beplantes med træer eller træagtige buske.

Ingen beplantning må være højere end 35 cm.

 

 

Græsplænekirkegården

 

1a. Kisteafdeling

Gravene tages fortløbende i brug fra sydenden af plænen.

Enkelt gravplads 1,25 m bred
Dobbelt gravplads 2,50 m bred
Tredobbelt gravplads 3,75 m bred
Osv.

 

1b. Urneafdeling

De to rækker grave tages fortløbende i brug fra nordenden af plænen.

Et urnegravsted er 1,25 m bredt og den halve dybde af plænen. I gravstedet kan maksimalt nedsættes fire urner.

 

2. Gravplader

Flade rektangulære stenplader, størrelse 60 x 40 cm, ingen bestemt farve. Inskription: ingen regler. Eventuel ornament eller dekoration er tilladt.

 

3. Blomster og kranse

En planforsænket vase anbragt midt for pladens overkant. Mindre buketter kan lægges på pladen. Kranse er ikke tilladt.

 

4. Vedligeholdelse

Kirkegården sørger for vedligeholdelse herunder græsslåning og afhugning af kanter omkring gravplader. Da kirkegården forestår al vedligeholdelse, skal beløbet herfor indbetales forud for hele fredningsperioden.

Takster som for den øvrige kirke.

 

Øster Jølby, februar 1996

 

..........................................................................................

 

Takster

Hent taksterne som pdf-fil

 

Vedligeholdelse af gravsted - legater (inkl. grandækning)

  Pr. år
ekskl. moms
  I alt
ekskl. moms
1 kisteplads vedligeholdelse i 25 år   1.000 kr.   25.000 kr.
2 kisteplads vedligeholdelse i 25 år   1.250 kr.   31.250 kr.
3 kisteplads vedligeholdelse i 25 år   1.500 kr.   37.500 kr.
4 kisteplads vedligeholdelse i 25 år 1.700 kr. 42.500 kr.
5 kisteplads vedligeholdelse i 25 år 1.700 kr. 42.500 kr.
Urneplads vedligeholdelse i 15 år   800 kr.   12.000 kr.
Plænegravsted: kiste vedligeholdelse i 25 år   800 kr.   20.000 kr.
Plænegravsted: urne vedligeholdelse i 15 år   800 kr.   12.000 kr.

Alle ovenstående priser tillægges 25 % moms!

Gravlegater (forlængelse) skal tegnes for minimum 5 år

 

Vedligeholdelse af gravsted - efter regning

Timeløn: 350 kr. pr. time inkl. moms
Tid

Gran-

dækning

I alt
1 kisteplads 1,8 time 350 kr.   980 kr.
2 kisteplads 2,7 time 350 kr.   1.295 kr.
3 kisteplads 3,6 time 350 kr. 1.610 kr.

 

Anlæg af gravsted inkl. planter og moms ca. 7 timer

2 pladser 3.100 kr.
3 pladser 3.500 kr.

 

Begravelse inkl. moms

Begravelse, gravkastning mv. mandag-torsdag 3.100 kr.
Begravelse, gravkastning mv. fredag-lørdag 5.500 kr.
Urnebisættelse, nedsætning mandag-torsdag 2.000 kr.
Urnebisættelse, nedsætning fredag-lørdag 4.000 kr.
Tillægstakst for begravelse/bisættelse for ikke-medlem-
mer og medlemmer med under 1 års medlemskab

10.000 kr.
Reservering af gravsted medlemskab
Urnenedsættelse for ikke-medlemmer
uden kirkelig handling i eksisterende gravsted

2.000 kr.
- uden for gravernes normale arbejdstid 4.000 kr.
Kistenedsættelse for ikke-medlemmer
uden kirkelig handling i eksisterende gravsted

5.000 kr.
- uden for gravernes normale arbejdstid 7.000 kr.
Tillæg ved begravelser over 6 timers varighed.
er til gældende timepris.

Sløjfning af gravsteder - passet af familie   600 kr.

 

Gravernes normale arbejdstid er:

Mandag til torsdag kl. 07.00-16.00

og fredag kl. 07.00-12.00

 

Fastsat på menighedsrådsmødet d. 18. august 2015

 

Webmaster • Henning K. Poulsen

www.morsoefrimenighed.dk